Samråd 23 november kl 14.00 gällande förslag till detaljplan för Havsvidden 5

Publicerad 9.11.2022 10:00 | Uppdaterad 1.12.2022 06:55

Geta kommun kallar härmed till samråd enligt 6 kap. 30 § i plan och bygglagen för landskapet Åland den 23 november kl 14.00 i Geta kommunkansli. Samrådet gäller detaljplanering av ett område på Havsvidden enligt bifogat förslag till detaljplan.

Enligt 6 kap. 30 § i plan och bygglagen för landskapet Åland

30 §.  Hörande i beredningsskedet
När en plan utarbetas ska landskapsregeringen samt andra kommuner, myndigheter, juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till samråd och att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen när det är ändamålsenligt med tanke på planens syfte och betydelse. (2017/82)

Syftet med hörandet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan. Resultatet av hörandet och förslag med anledning av de synpunkter som har framförts ska redovisas då planförslaget ställs ut.

Enligt 8 § i plan- och byggförordning (2008:107) för landskapet Åland:

8 §.  Hörande i beredningsskedet
Ett samråd enligt 30 § PBL ordnas när det är ändamålsenligt med tanke på planens syfte och betydelse genom att utkastet till plan med tillhörande motiveringar och konsekvensutredningar presenteras på ett samrådsmöte och de berörda ges möjlighet att framföra sina åsikter muntligen eller skriftligen inom en viss tid.

Ett meddelande om möjligheterna att framföra åsikter ska, med beaktande av antalet berörda, delges per post genom brev enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland om vanlig delgivning eller anslås på berörd kommuns anslagstavla eller publiceras i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen för landskapet Åland om offentlig delgivning. Meddelandet ska anslås eller publiceras senast fjorton dagar före samrådsmötet.

Detta meddelande är anslaget på den elektroniska anslagstavlan. Meddelande inklusive förslag till detaljplan har också delgetts de berörda fastighetsägarna och landskapsregeringen enskilt.