Avfall och återvinning

I Geta kommun utgör kommunstyrelsen avfallsmyndighet med ansvar för kommunens avfallshantering.

Kommunen har ett enkelt system med en relativt låg grundavgift för fast boende och fritidsboende och en modell som bygger på att bostadsägarna därutöver betalar för det avfall som faktiskt produceras.

Företags-, jordbruks- och föreningsverksamheter samt institutioner omfattas generellt ej av den kommunala avfallshanteringen, och betalar därmed heller inte grundavgift, men förväntas å andra sidan på egen hand ordna sin avfallshantering. Dock kan företag och föreningar självmant ingå i den kommunala avfallshanteringen för en särskild grundavgift.

I kommunen tillhandahålls möjlighet för hushållen till avlämnande av avfall vid den bemannade återvinningscentralen i Olofsnäs (Geta ÅVC), eller genom ingående av avtal med valfri godkänd entreprenör för fastighetsnära hämtning. Godkända entreprenörer ska ha tillstånd av ÅMHM att företa avfallstransporter.

Vid återvinningscentralen avlämnas farligt avfall samt återvinningsmaterial (förpackningar) utan extra avgift. Därutöver uppbärs mottagningsavgifter, för t ex brännbart restavfall och grovavfall. Observera att Geta ÅVC endast tar emot kontanter! 

 

För hushållsnära hämtning står följande entreprenörer till förfogande (ring för pris och villkor):

- Ålands Renhållnings Ab

- Kuhlmans Åkeri

- Miro Transport Ab 

Geta ÅVC innehar, liksom transportörer och anläggningar för vidare behandling av avfallet, erforderliga miljötillstånd för aktuell verksamhet. Återvinningscentralen bemannas av en gårdskarl under dess öppethållningstider.

Den entreprenör som av kommunen utsetts att sköta transporterna av hushållens, vid Geta ÅVC bemannade återvinningscentral insamlade avfall, såväl farligt som övrigt avfall, vidare till godkänd mottagnings-/behandlingsanläggning är Ålands Renhållnings Ab.

Se mer i Geta kommuns avfallsmyndighets styrdokument i kolumnen till höger.