Geta cancerfond

Information gällande cancerfonden i Geta kommun

Kommuninvånarna i Geta kommun har möjlighet att ansöka om medel ur cancerfonden för kostnader som
uppstått under sjukdomsperioden. Sökande kan beviljas medel ur fonden med en summa upp till 500 euro,
en gång per år. Medel beviljas inte till anhöriga eller till dödsbon.

Sökande kan ställa en fritt formulerad ansökan jämte bilagor bestående av verifikat på kostnader med
anledning av sjukdomen (vårddygnskostnader poliklinikavgifter, självriskandel på resor och dylikt) samt
intyg över cancerdiagnos. Ansökan kan sändas till e-postadressen hemgarden@geta.ax eller sändas per post till:

Hemgården - Geta kommun
Hemgårdsvägen
22340 Geta

Bidrag beviljas under förutsättning att medel finns i fonden.

Frågor? Kontakta föreståndaren för Geta Hemgård.

Vill du göra en inbetalning till cancerfonden i Geta kommun?

Inbetalningar vid kondoleans eller uppvaktning görs till:
ÅAB FI14 6601 0002 2804 69