Getastipendiet

Geta kommun delar årligen ut ett stipendium till en eller flera studerande som har en ålder mellan 18 och 29 år som under minst två terminer med god framgång bedrivit universitets–, högskole– eller yrkesstudier efter gymnasiet. 

Enligt de fastslagna principerna för Getastipendiet finns följande övriga villkor:

-          Stipendium beviljas den, som per 1.2 ansökningsåret har Geta som hemkommun och på heltid studerar vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

-          I bedömningen av hemkommun beaktas ifall sökanden skrivit sig på studieort utanför Åland för att erhålla i det aktuella landet giltigt personnummer.

-          Stipendiet beviljas av kommunstyrelsen efter ansökan, som ska åtföljas av studieintyg.

-          Studieintyget från läroanstalten över att sökanden är närvaroanmäld till vårterminen ska vara daterat inom 1.2 - 30.4.

-          Stipendiet kan beviljas åt samma person endast en gång.

-          Stipendiets storlek är beroende av beviljade budgetmedel.

Till den fritt formulerade ansökan ska bifogas redogörelse över uppnådda studieresultat. 

Den årliga ansökningstiden för utdelning av Getastipendiet går ut sista april. Ansökan skickas till info@geta.ax eller skickas per post till Geta kommunkansli. Postadress finns på hemsidan. Beslut om vem/vilka studerande som får stipendium tas vanligtvis av kommunstyrelsen i under maj månad. Utbetalning av stipendiet sker under juni månad.

Mer information om Getastipendiet ges av kommundirektören