Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande i enlighet med LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (ÅFS 2019:7) 7 § för Geta kommuns webbplats.

Geta kommun strävar efter att www.geta.ax ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare.

Enligt LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen 6 § kan en myndighet beaktat sin storlek och ekonomiska ställning hänvisa till oproportionerlig börda och inte fullt ut följa tillgänglighetskraven i 5 §. Geta kommun är i en sådan situation och uppfyller således inte i dagsläget alla tillgänglighetskrav.

Alternativa sätt att få information
För att den som har svårt att ta till sig innehållet i www.geta.ax erbjuder Geta kommun därför alla personer möjlighet att få informationen muntligen via telefon 018-49300 eller genom att beställa information som textfil via e-post till info@geta.ax.

Tillsynsmyndighet
Du kan vända dig till Ålands landskapsregering om du är missnöjd med tillgängligheten på www.geta.ax. Kontaktuppgifter till landskapsregeringen är www.regeringen.ax eller telefon 018-25 000.