Kommunens ekonomi, budget och bokslut

Budgetbehandlingen

Budgeten är kommunens huvudsakliga styrande dokument. I december varje år fastslår kommunfullmäktige vad som skall förverkligas under det kommande året genom att anta budgeten på förslag från styrelsen. Innan budgetförslaget når fullmäktige har det behandlats av de olika förvaltningarna, nämnderna och i kommunstyrelsen.

Budgeten innehåller förutom de ekonomiska ramarna och en investeringsbudget även specifika satsningar och verksamheternas mål och åtgärder för verksamhetsåret. Till höger som bilagor finner du de senaste årens budgetar.

Bokslut

Bokslutet för varje år ger på papper det som hänt i kommunen - både gällande vår verksamhet samt kommunens ekonomi, kapital och finanser. Till höger som bilagor finner du de senaste årens bokslut.  

Inkomster

Kommunens huvudsakliga inkomster är skatteintäkter och landskapsandelar.

Kommunens skatteintäkter täcker mindre än hälften av kommunens utgifter. Den främsta finansieringen kommer genom landskapsandelarna.

Utgifter

Enligt kommunallagen skall kommunen ”handha de uppgifter som den åtagit sig med stöd av den kommunala självstyrelsen och som ålagts den genom lag”. Detta innebär dels att kommunen har obligatoriska uppgifter att fullfölja som inte kan väljas bort, och dels att kommunen självständigt besluta om att åta sig även icke lagstadgade uppgifter.

Lagstadgade uppgifter är t.ex. skola, socialvård, daghem och äldreomsorg. Vilka kommunens skyldigheter är inom dessa områden framkommer i speciallagstiftningen. Till de frivilliga uppgifterna hör bl.a. kulturverksamheten.