Uthyrning av Lökholmens båtplatser

Geta kommun har följande regler för uthyrning av båtplatser vid Lökholmens brygga, fastställda genom beslut BTN § 35/1.6.2020:

  • Permanent boende i Geta har förtur till båtplatserna
  • Uthyrning av båtplatserna sker vartannat år från och med år 2017
  • Hyresförhållandena får gälla senast till och med den 31 januari det året då båtplatserna ånyo skall hyras ut.
  • Permanent boende i Geta kan meddela sitt intresse för båtplats senast under januari månad (1.1– 31.1) det år då båtplatserna skall hyras ut. Anmälan sker skriftligen. För att avgöra tilldelning av platser sker lottdragning mellan de som anmält intresse.
  • Icke permanent boende anmäla intresse fram till första maj kl 24:00 det året då avtalen skrivs. Anmälan sker skriftligen. Tilldelning av dessa platser sker genom lottdragning.
  • Hyresavtalen får ej överföras till annan part utan kommunens tillstånd.

Kommunkansliet administrerar båtplatserna. Kontakta byråsekreteraren eller kommunteknikern för mer information om Lökholmens brygga och uthyrning av båtplatserna.