Kommunens beslutsorgan

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige utgörs av 9 ledamöter. Kommunfullmäktige utses genom allmänna val vart fjärde år, och presidiet utses för ett år i taget.

Kommundirektören fungerar som föredragande och sekreterare i fullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande är i regel närvarande vid mötena. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten. 

Kommunfullmäktige sammanträder enligt kallelse, i regel en gång i månaden (förutom juli månad).

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen väljs av fullmäktige för två år i taget. Kommunstyrelsen har fem ledamöter. Kommundirektören fungerar som förberedande, föredragande och sekreterare i styrelsen. Styrelsen verkställer och förbereder ärenden inför fullmäktige, som t.ex. budget och bokslut, tillsättande av nämnder mm. Styrelsen fattar även självständigt beslut i många frågor, som till exempel de flesta avtalsfrågor och utlåtanden gällande lagförslag.

Styrelsens och nämndernas möten är inte öppna för allmänheten, men protokollen utgör offentliga handlingar.

Kommunstyrelsen ansvarar för centralförvaltningen, där verksamheter såsom kansli, markplanering, personalpolitik, ekonomi (bokföring, fakturering med mera), avfallshantering, IT, dataskydds- och personuppgiftshantering, lägenhetsuthyrning, strategisk utveckling, näringslivsutveckling, centralkök, ungdoms- och fritidsverksamhetsfrågor samt biblioteks- och kulturverksamhetsfrågor. Efter en förvaltningsreform handhar kommunstyrelsen sedan 2020 även ärenden som rör sociala frågor, äldreomsorg, undervisning och barnomsorg.

Kommunstyrelsen sammanträder enligt kallelse, i en gång i månaden (förutom juli månad) i Geta kommunkansli.

Nämnderna

Geta kommun har en byggnadsteknisk nämnd samt med andra kommuner gemensam lantbruksnämnd och brand- och räddningsnämnd.

Nedan redogörs närmare för de olika nämnderna.

Den gemensamma byggnadsnämnden 

Från och med år 2024 har Geta kommun en gemensamma byggnads- och miljönämnd tillsammans med Finströms kommun. Den gemensamma nämnden handhar frågor gällande bland annat byggnadslov och markplanering. Nämnden har fem ledamöter. Föredragande för byggnadsinspektionens ärenden är byggnadsinspektören.

Centralvalnämnden

Centralvalnämnden för Geta kommun ansvarar för och operativt har hand om alla val som förrättas i kommunen.

Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL)

Ålands landskommuner bildar tillsammans Räddningsområde Ålands landskommuner.  Kommunerna som hör till distriktet har en gemensam brand- och räddningsnämnd som har en medlem från varje medlemskommun. Nämnden leder och övervakar brand- och räddningsväsendet i distriktet samt de brandkårer som är verksamma i distriktet. Vidare skall nämnden ombesörja och övervaka uppgifter inom befolkningsskyddet. Geta har en representant i nämnden.

Lantbruksnämnden för Norra Åland)

Kommunerna Geta, Finström, Saltvik, Sund och Vårdö samarbetar om ett gemensamt lantbrukskansli. Kansliet och verksamheten leds av en gemensam lantbruksnämnd och värdkommun för samarbetet är Finströms kommun. Geta har en representant i nämnden.

 

För mer information om fullmäktiges, styrelsens och nämndernas uppgifter se kommunens förvaltningsstadga.