Grundskoleutbildning för vuxna

Grundskoleutbildning för vuxna är en ny utbildningsform i enlighet med LL om barnomsorg och grundskola träder i kraft i januari 2021. Målgruppen för utbildningsformen är unga som fullgjort läroplikten men inte erhållit avgångsbetyg från grundskolan och vuxna som är i avsaknad av kunskaper motsvarande grundskolans lärokurs. Utbildningsformen är indelad i ett läskunnighetsskede, inledningsskede, och ett slutskede.
 
Kommunerna är ansvariga för att grundskoleundervisning ordnas för en kommuninvånare som fullgjort läroplikten men inte slutfört grundskolan med godkänt avgångsbetyg. Grundskoleundervisningen kan ordnas i en av kommunens skolor eller genom ett interkommunalt samarbete i form av en köptjänst. 

Direktionen för Ålands folkhögskola har beviljats tillstånd av Ålands landskapsregering att bedriva grundskoleutbildning för vuxna (57 U2,ÅLR 2020/10070).
 
Anmälan för slutskedet görs till personens hemkommun. Blanketten fylls i av grundskolans elevhandledare, kommunens tjänsteman som ansvarar för integration eller annan av kommunen utsedd person tillsammans med personen som ska gå utbildningsformen. Anmälningsblanketten kan också fyllas i tillsammans med personens kontaktperson vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet eller Visa vägen.