Avgifter, taxor och hyror

De flesta av de tjänster som kommunen tillhandahåller är avgiftsbelagda. Enligt Kommunallagen 13 § skall fullmäktige fastställa grunderna för de avgifter som skall bäras upp för kommunens tjänster och andra prestationer och grunderna för när kommunen kan avstå från att bära upp avgift för en tjänst eller prestation.

Somliga uppgiftsområden ska i princip vara självbärande och finansierade genom brukaravgifter, och ska varken belasta skattesedeln eller generera vinst åt kommunen. Så gäller till exempel vatten och avlopp och avfallshantering etc.

De flesta av kommunens avgifter är samlade i ett och samma dokument. Du finner kommunens avgifter som bilagor i kolumnen till höger.

För närmare information om kommunens taxor och avgifter kontakta kommundirektören.