Kommunens protokoll - information

På kommunens hemsida hittar du protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Konfidentiella ärenden är givetvis borttagna och ärenden som rör enskilda personer kan anonymiseras innan de publiceras på nätet. Protokollen i sin helhet, jämte bilagor, kan (liksom även äldre protokoll) man ta del av på kommunkansliet.

Somliga beslutsorgan har fler funktioner än vad namnet antyder. Till exempel utgör kommunstyrelsen även Geta kommuns avfallsmyndighet. Kommunstyrelsen i Geta har även hand om ärenden inom utbildnings- och barnomsorgsförvaltningen samt inom äldreomsorgsförvaltningen.  

Utöver de permanenta beslutsorganen som är listade, finns det även tillfälliga arbetsgrupper och kommittéer. Arbetsgruppernas och kommittéernas protokoll finns till påseende på kommunkansliet, men läggs inte upp på hemsidan.

Rättelse och besvär 

Specifika besvärsanvisningar för varje enskilt protokollfört sammanträde, med information om vilka beslut det går att begära rättelse eller besvära sig mot och på vilka grunder, finns med i beslutsprotokollen.

Undertecknade protokoll och bilagor finns till påseende på kommunkansliet. Kommundirektören kan per telefon besvara frågor rörande besvärsrätt i enskilda ärenden. Generellt gäller nedanstående.

Rättelseyrkande

Om en part är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd, eller ett tjänstemannabeslut av tjänsteman inom en myndighet som lyder under dem, kan det framställas ett skriftligt rättelseyrkande. Allmänna anvisningar bör yrkandet bör finnas med i beslutsprotokollet. 

Besvär

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller det organ som utövar beslutanderätt i ett kommunförbund samt beslut som kommunstyrelsen eller nämnd fattat med anledning av ett rättelseyrkande överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol genom kommunalbesvär. Allmänna anvisningar för hur du går tillväga vid ett besvär bör finnas med i beslutsprotokollet.

Förvaltningsbesvär och -klagan

Många kommunala beslut fattas med stöd av olika speciallagar, för vilka särskilda regler gäller för besvär och klagan. För mer information om olika sätt att anmärka på ett visst kommunalt beslut, se respektive protokolls besvärshänvisning och för det aktuella beslutet.