Vattenledningsutbyggnad Östergeta - Höckböle - Havsvidden

Publicerad 12.2.2021 11:07 | Uppdaterad 12.2.2021 11:12

Geta kommun under har under flera år utrett stamledningsutbyggnad från Östergeta till Höckböle samt vidare från Höckböle norrut mot Havsvidden. Detta planeras nu genomföras under 2021 och 2022 genom två delprojekt. Delprojekt 1 är renovering av gamla stamledningar samt stamledningsutbyggnad från Östergeta till Höckböle inklusive anläggande av vattenbuffertank vid Höckböle rastplats. Detta projekt projekteras och genomförs av Ålands Vatten. Delprojekt 2 är stamledningsutbyggnad från Höckböle till Havsvidden och projekteras och genomförs av Geta kommun. 

En kommunal tillsatt arbetsgrupp, med Anders Jansson från Östergeta som ordförande, arbetar med vattenledningsutbyggnadsprojektens planering och utredning av förutsättningar. Trygve Packalén har anlitats som projekterare för stamledningsutbyggnaden.

Delprojektet att bygga ut ledningsnätet Östergeta-Höckböle är klubbat och godkänt av Geta kommunstyrelse. Ålands Vatten ansvarar för detta projekts förverkligande (inklusive projektering, upphandling och genomförande). Ålands Vatten arbetar nu med projekteringen. Enligt Ålands Vatten kommer upphandling av entreprenaden ske direkt efter att projekteringen är färdigställd och upphandlingsunderlaget till andra delar är färdigt. Upphandling bör ske under våren/sommaren.

Det andra delprojektet, stamledningsutbyggnaden från Höckböle och norrut mot Havsvidden, är till stora delar färdigplanerat och har projekterats av konsult Trygve Packalén. Det framkommer i projekteringen att ledningsdragningen mestadels kommer att ske längs med Gröndalsvägen, förutom en längre sträcka som avviker från vägen för att sedan återigen ansluta sig till vägen (se bifogad karta för den preliminära dragningen). Investeringsmedel för att påbörja byggandet stamledningar till Havsvidden finns Geta kommuns budget för 2021. Upphandling av entreprenad och byggstart planeras under innevarande år, förhoppningsvis redan under våren.

Det är ej ännu helt klarlagt om det även kommer att läggas ned avloppsledningar i samma dike för framtida behov, även om det är sannolikt att så blir fallet då Havsvidden Ab har meddelat att de själva kommer att helt finansiera denna del av projektet. I projekteringen ingår även nedläggning av avloppsledningar.

Finansieringen av utbyggnaden sköts enligt principen att kommunen står för max 40 % av de beräknade kostnaderna och anslutningsavgifter för minst 60 % av de beräknade kostnaderna. Kommunen står enbart för kostnaderna och byggandet av vattenstamledningen (110 mm) från Höckböle till Havsvidden, ej distributionsledningar eller fastighetsledningar längs med stamledningen. När det gäller de anslutningar som görs på Havsvidden-området (dvs klipphusens anslutningar och de anslutningar som sker via Havsvidden Ab) så är planen att Geta kommun även tar över de lokala distributionsledningarna på Havsvidden-området till punkterna för installerade vattenavstängare för varje anslutande byggnad. Varje anslutande byggnad får således en vattenavstängare utanför byggnaden.
Övriga fastighetsägare som önskar ansluta till stamledningen längs med sträckan upp till Havsvidden står själva för alla eventuella övriga kostnader och tillstånd, såsom marklov, grävning, eventuell sprängning, rörläggning och materialkostnader för egen anslutning till kommunens stamledning.
 
Arbetsgruppen har utrett intresset bland alla fastighetsägare längs med Gröndalsvägen att ansluta sig till den planerade stamledningen. Havsvidden Ab har också redan undertecknat ett förbindelseavtal med kommunen om att ansluta anläggningen till det kommunala vattenverket vid en utbyggnad av stamledningen till Havsvidden. Medtaget alla anslutningar till klipphusen och de anslutningar som görs av Havsvidden Ab, kommer anslutningskostnaden antagligen att hamna på 3000-3500 € per anslutning. Kommunen deltar alltså i finansieringen av projektet med en andel om ca. 40 % av kostnaderna.

Kommunen teckna förbindelseavtal med alla intressenter som vill ansluta sig till den planerade utbyggnaden av det kommunala vattenledningsnätet till Havsvidden.

Entreprenadbeskrivning och preliminär projektering med ledningsdragning gällande delprojekt 2 bifogas här i detta meddelande.

Medlemmar i Arbetsgruppen för vattenledningsutbyggnad till Gröndal:
- Anders Jansson, ordförande
- Kim Björling
- Johanna Wendelin-Dahlblom
- Gustav Blomberg, kommundirektör
- Trygve Packalén, vik. kommuntekniker

Styrelsens representant:
- Ingvar Björling, kommunstyrelsen ordförande

Projektering och arbetsbeskrivning samt en komprimerad karta finns uppe till höger under bilagor.

 

Mer information gällande detta meddelande kan ges av Gustav Blomberg, kommundirektör Geta kommun