Beslutsprotokoll

Till höger finner du årets tre senaste protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Konfidentiella ärenden är givetvis borttagna och ärenden som rör enskilda publiceras inte på nätet. Protokollen i sin helhet jämte bilagor kan, liksom även äldre protokoll, tas del av i sin helhet på kommunkansliet.

Somliga beslutsorgan har fler funktioner än vad namnet antyder. Till exempel utgör kommunstyrelsen även teknisk nämnd och den för Finström och Geta gemensamma byggnadsnämnden utgör även miljönämnd.

Utöver dessa permanenta beslutsorgan finns tillfälliga arbetsgrupper och kommittéer. Arbetsgruppernas och kommittéernas protokoll finns till påseende på kommunkansliet, men läggs inte upp på internet.

Kommande möten, klicka här

 

Rättelse och besvär 

Specifika besvärsanvisningar för varje enskilt protokollfört sammanträde, med information om vilka beslut det går att begära rättelse eller besvära sig mot och på vilka grunder, finns tillsammans med övriga bilagor till påseende på kommunkansliet. Kommundirektören kan per telefon (018-49310) besvara frågor rörande besvärsrätt i enskilda ärenden. Generellt gäller nedanstående:

Rättelseyrkande

Om enskild är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd eller en myndighet som lyder under dem kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Allmänna anvisningar för hur du går tillväga vid ett rättelseyrkande kommer du till genom att klicka här.

Besvär

Beslut som fattas av kommunfullmäktige eller det organ som utövar beslutanderätt i ett kommunförbund samt beslut som kommunstyrelsen eller nämnd fattat med anledning av ett rättelseyrkande överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol genom kommunalbesvär. Allmänna anvisningar för hur du går tillväga vid ett besvär kommer du till genom att klicka här.

Förvaltningsbesvär och -klagan

Många kommunala beslut fattas med stöd av olika speciallagar, för vilka särskilda regler gäller för besvär och klagan.

För mer information om olika sätt att anmärka på ett visst kommunalt beslut, se respektive protokolls besvärshänvisning och för det aktuella beslutet.

För allmän information om besvärsmöjligheter, klicka här