Kommunens beslutsorgan


Kommunfullmäktige

är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige utgörs av 9 ledamöter. Kommunfullmäktige utses genom allmänna val vart fjärde år, och presidiet utses för ett år i taget. I senaste val, år 2015 fanns två listor: Getalistan och Liberalerna. Från Getalistan invaldes 8 personer och från Liberalerna 1 person.

Kommundirektören fungerar som föredragande och sekreterare i fullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande är i regel närvarande vid mötena. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten. 

Kommunfullmäktige sammanträder enligt kallelse, i regel en gång i månaden (förutom juli månad) i Geta kommunkansli.
 

Kommunstyrelsen

väljs av fullmäktige för två år i taget. Kommunstyrelsen har fem ledamöter. Kommundirektören fungerar som förberedande, föredragande och sekreterare i styrelsen. Styrelsen verkställer och förbereder ärenden inför fullmäktige, som t.ex. budget och bokslut, tillsättande av nämnder mm. Styrelsen fattar även självständigt beslut i många frågor, som t.ex. de flesta avtalsfrågor och utlåtanden gällande lagförslag.

Styrelsens och nämndernas möten är inte öppna för allmänheten, men protokollen utgör offentliga handlingar.

Kommunstyrelsen handhar även ungdoms- och fritidsverksamhetsfrågor samt biblioteks- och kulturverksamhetsfrågor.

Kommunstyrelsen sammanträder enligt kallelse, i en gång i månaden (förutom juli månad) i Geta kommunkansli.

 

Nämnderna

Geta kommun har en egen skolnämnd, socialnämnd och byggnadsteknisk nämnd samt med andra kommuner gemensam lantbruksnämnd och brand- och räddningsnämnd.

Nedan redogörs närmare för de olika nämnderna:

 

Socialnämnden

Geta kommun har ett samarbetsavtal med Finströms kommun gällande socialvård. Detta innebär att kommunerna delar på de inrättade tjänsterna vid det gemensamma socialkansliet som är placerat i Godby. Socialkansliet bemannas av en socialchef och socialarbetare. Socialchefen fungerar som förberedande och föredragande i nämnden. Finström och Geta har skilda nämnder. 

Socialnämnden handhar uppgiftsområdena allmän social verksamhet och hemservice och äldreomsorg. Nämnden fattar självständigt beslut i frågor som bl.a. berör enskilda åtgärder och anställande av personal. Nämnden ger förslag till styrelsen för vidare behandling i fullmäktige bl.a. vad gäller budget, taxor och bokslut eller andra ärenden som styrelsen begärt utlåtande om.

Klicka socialnämnden

 

Skolnämnden

Barnomsorg och skola administreras av skolnämnden. Skoldirektören för NÅHD är föredragande i skolnämnden förbereder ärendena i samråd med skol- och daghemsföreståndare. Nämnden fattar självständigt beslut i frågor som läsårets tider, anställande av personal (förutom föreståndartjänsterna), undervisningsplan och ärenden som berör enskild elev eller daghemsbarn. Nämnden ger förslag till styrelsen för vidare behandling i fullmäktige bl.a. vad gäller budget, taxor och bokslut eller andra ärenden som styrelsen begärt utlåtande om.

Klicka skolnämnden

 

Byggnadstekniska nämnden 

Byggandstekniska nämnden handhar frågor gällande bl.a. byggnadslov och markplanering. Nämnden handhar också de tekniska ärendena. Nämnden har fem ledamöter. Föredragande för byggnadsinspektionens ärenden är byggnadsinspektören och för den tekniska förvaltningens ärenden kommunteknikern.

Klicka byggnadstekniska nämnden

 

Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL)

Ålands landskommuner bildar tillsammans Räddningsområde Ålands landskommuner.  Kommunerna som hör till distriktet har en gemensam brand- och räddningsnämnd som har en medlem från varje medlemskommun. Nämnden leder och övervakar brand- och räddningsväsendet i distriktet samt de brandkårer som är verksamma i distriktet. Vidare skall nämnden ombesörja och övervaka uppgifter inom befolkningsskyddet. Geta har en representant i nämnden.

Klicka brand- och räddningsnämnden

 

Lantbruksnämnden

(gemensam med Finström, Saltvik, Sund, Vårdö)

Kommunerna Geta, Finström, Saltvik, Sund och Vårdö samarbetar om ett gemensamt lantbrukskansli. Kansliet och verksamheten leds av en gemensam lantbruksnämnd. Geta har en representant i nämnden.

Klicka lantbruksnämnden

 

För mer information om nämndernas uppgifter se kommunens förvaltningsstadga. 

Kontakt

Kommundirektör

Tel: 359 524

Adress:
Getavägen 2115
22340 Geta

 

Förtroendevalda i Geta kommun 2016-2019