Avfall och återvinning

I Geta kommun utgör kommunstyrelsen renhållnings-myndighet med ansvar för kommunens avfallshantering.

Kommunen har ett enkelt system med en relativt låg grundavgift för fast boende och fritidsboende och en modell som bygger på att bostadsägarna därutöver betalar för det avfall som faktiskt produceras.

Företags-, jordbruks- och föreningsverksamheter samt institutioner omfattas generellt ej av den kommunala renhållningen, och betalar därmed heller inte grundavgift, men förväntas å andra sidan på egen hand ordna sin avfallshantering. Dock kan företag och föreningar självmant ingå i den kommunala renhållningen för en särskild grundavgift.

I kommunen tillhandahålls möjlighet för hushållen till avlämnande av avfall vid den bemannade återvinningscentralen i Olofsnäs (Geta ÅVC), eller genom ingående av avtal med valfri godkänd entreprenör för fastighetsnära hämtning.

Vid återvinningscentralen avlämnas farligt avfall samt återvinningsmaterial (förpackningar) utan extra avgift. Därutöver uppbärs mottagningsavgifter, för t ex brännbart restavfall och grovavfall. Observera att Geta ÅVC endast tar emot kontanter! 

Renhållningens grundavgift:

- Fast boende 90,00 euro inkl moms
- Fritidsboende 90,00 euro inkl moms.

Registreringsavgift för företags- och verksamhetskunder som önskar använda Geta ÅVC:
90,00€/år.
- För företag, stugbyar, samfund, föreningar, institutioner och organisationer m.fl. som
önskar nyttja kommunens renhållningssystem.


Återvinningscentralens öppettider: jan-dec ons kl 15-19 + maj-okt sön kl 11-13 (dock ej röda helgdagar).


Geta ÅVC innehar, liksom transportörer och anläggningar för vidare behandling av avfallet, erforderliga miljötillstånd för aktuell verksamhet.

För hushållsnära hämtning står följande entreprenörer till förfogande (ring för pris och villkor):

Ålands Renhållnings Ab: 018-27 580 renhallningen.ax

Kuhlmans Åkeri: 0400 529 190 aland.com/kuhlmansakeri 


Den entreprenör som av kommunen utsetts att sköta transporterna av hushållens, vid Geta ÅVC bemannade återvinningscentral insamlade avfall, såväl farligt som övrigt avfall, vidare till godkänd mottagnings-/behandlingsanläggning är Ålands Renhållnings Ab.

OBS: Att själv elda upp sitt eget hushållsavfall i t ex brasa, tunna eller spis, att gräva ner det eller att lämna det på annan än därför avsedd plats enligt givna instruktioner är miljöskadligt och förbjudet enligt lag. Se renhållningens styrdokument enligt klickbara länkar till höger.