Kungörelse - utställning av förslag till ändring av delgeneralplan i Vestergeta by

04:13 23.10.2020

ÄNDRAD DELGENERALPLAN FÖR DEL AV VESTERGETA BY STÄLLS UT


Till kännedom meddelas Geta kommunstyrelses beslut (§ 144/21.10.2020) angående godkännande av förslag till ändring av delgeneralplan för en del av Vestergeta by.

Kommunstyrelsen framlägger förslag till ändrad delgeneralplan för Vestergeta by till allmänt påseende på den elektroniska anslagstavlan (se nedan) samt på Geta kommunkansli under tiden 23.10.2020 t.o.m. 22.11.2020. De, vilkas rätt och fördel kan beröras av planen bereds tillfälle att inom denna tid framställa eventuella anmärkningar mot förslaget. Anmärkningar lämnas skriftligen till kommunstyrelsen i Geta inom utsatt tid.

Delgeneralplanen ändras enligt det av Geta kommunstyrelse godkända och av områdesarkitekt Tiina Holmberg upprättade förslaget. Ändringen gäller: 

- området med beteckningen ”AK” (Område för kommunaltekniska byggnader och inrättningar) ändras till beteckningen ”B” (Område för bostadsändamål).

Genom att klicka på denna hyperlänk hittar ni förslaget till ändrad delegeneralplan för Vestergeta by.

Geta den 23 oktober 2020

 Kommunstyrelsen i Geta  

 Ingvar Björling
 Kommunstyrelsens ordförande


 Enligt uppdrag:
 ______________
 Gustav Blomberg
 Kommundirektör