Planförslag till påseende, Havsvidden 5

11:17 08.11.2017

[Kungörelsen enligt bilaga]

K U N G Ö R E L S E

Till kännedom meddelas kommunstyrelsens beslut § 165 1.11.2017, att förslag till reviderat detaljplaneförslag för fastigheterna 2:90, 2:144 och 2:149 jämte reviderad planbeskrivning ställs ut till allmänt påseende 6 november till 6 december 2017 i enlighet med plan- och bygglagen § 31.

Beslutet jämte planförslaget finns till påseende i Geta kommunkansli i Vestergeta kl. 9-15 måndag-torsdag. De, vilkas rätt och fördel kan beröras av planen bereds tillfälle att inom utställelsetiden skriftligen framställa eventuella anmärkningar mot förslaget till kommunstyrelsen i Geta, Getavägen 2115, 22340 Geta, och skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 6.12.2017.

 
Kommunstyrelsen i Geta, 6.11.2017, genom

 

_______________________________
Gustav Blomberg, k.dir