Information om föreningsbidrag 2020

09:32 09.03.2020

 PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV FÖRENINGSBIDRAG

GETA KOMMUN

antagna av kommunstyrelsen i Geta § 86/4.4.2016

Här kan du hämta blanketten.Idrotts-, kultur- och ungdomsföreningar i Geta, samt övriga Getaföreningar och -grupper, som ordnar idrotts- ungdoms- eller kulturverksamhet, kan ansöka om föreningsbidrag från kommunstyrelsen i Geta.

Föreningar som har ett betydande antal medlemmar eller deltagare från Geta kan också söka om bidrag.

I ansökan ska uppges de ändamål som bidraget söks för. Ansökan görs på särskild blankett. Sista dag för ansökan är 30.4.

Till ansökningen bifogas:

 verksamhetsberättelse

 bokslut

 verksamhetsplan

 budget.

För beviljande av bidrag ska samtliga handlingar finnas tillhanda.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen av bidrag i maj månad.

Av beslutet framgår mottagaren, bidragsbeloppet, ändamålet och eventuella villkor för användningen av bidraget.

Beslut om bidrag meddelas genom att sökande får ett protokollsutdrag om beslutet jämte anvisningar för rättelseyrkan. Föreningarna kan anföra rättelseyrkan till styrelsen 14 dagar från delgivningen av beslutet (för postningen av beslutet beräknas sju dagar).

Redovisning

Föreningen är skyldig att redovisa för användningen av beviljade bidrag. Kommunstyrelsen har rätt att granska användningen av bidragsmottagarens bokföring och därtill anslutna handlingar för att utreda om bidraget använts på planerat sätt. Bryter bidragsmottagaren mot villkoren kan kommunstyrelsen kräva återbetalning av det beviljade bidraget i sin helhet eller delvis